وی در آیین کلنگ زنی ۲ زمین چمن مصنوعی فوتبال روستاهای ده آقا وجوانمرد  سلسله با اشاره به سیاست های اداره کل ورزش وجوانان استان در رشد و توسعه ورزش در مناطق  روستایی و عشایری ،اظهارکرد: تاکنون  ۲۲ زمین چمن  روستایی  در شهرستان های استان احداث شده است .

امان الهی با اشاره به توزیع متوازن و عدالت محور درهمه شهرستانها از در دست اقدام بودن احداث ۲۵ چمن مصنوعی فوتبال در سطح استان خبرداد و افزود: همچنین در این راستا  اقداماتی در مراکز برخی از شهرها از جمله ترمیم و بازسازی زمین چمن  طبیعی مجموعه سرمالیان پلدختر ،ترمیم و بازسازی زمین چمن طبیعی معمولان  ، احداث زمین چمن مصنوعی در شهرستان کوهدشت.،تعریف پروژه بهسازی و اصلاح زمین چمن طبیعی شهرستان‌های ازنا و زمین چمن طبیعی شهرستان سلسله  انجام گرفته است .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان  از تعریف اعتبار لازم‌جهت تعویض و بهسازی زمین چمن شماره ۲  مجموعه تختی خرم آباد  و تعریف چند زمین چمن مصنوعی دیگر در مناطق روستایی و شهر های استان  خبر داد و تصریح کرد: همچنین بازسازی  زمین چمن طبیعی مجموعه تختی خرم آباد با استفاده از بخش  گوشه ای از مجموع  آقداماتی است  که برای رشد و توسعه کمی و کیفی ورزش  در استان  انجام گرفته است که به یاری خداوند  این اقدامات تداوم خواهد داشت.