وی با بیان اینکه ادامه کار به خود جوانان و مسئولین سمن ها بستگی دارد ، افزود: ما پای کار هستیم  و معاونت جوانان نیز باتمام وجود در راستای اجرای برنامه ها فعالیت می کند اما بستگی به این دارد که سازمان های مردم نهاد خودشان تا چه اندازه پای کاربوده و در برنامه های حوزه جوانان که متعلق به خودشان است شرکت می کنند.

 امان الهی تصریح کرد: هرچه سمن ها بیشتر فعال بوده و برنامه داشته باشند  ما هم بیشتر حمایت می کنیم  چون نتیجه آن نیز به خود سمن ها  برمی گردد .

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه از همه برنامه هایی که سمن ها ارائه دهند استقبال می کنیم ، یادآورشد: تمام تلاش ما این است که هیچ برنامه ای از سمن ها را رد نکنیم‌‌.

 امان‌الهی با بیان اینکه دیدگاه ما رعایت عدالت و مساوات بین همه سمن های حوزه جوانان است ، خاطر نشان کرد: هر سازمان مردم نهادی که  برنامه ایی دارد می تواند در چارچوب مقررات وقواعد ارائه دهد و فعالیت کند.